Klientu portāls elektrum.lv

„Aiviekste 62”, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Izsoles objekts – AS “Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7062 012 0122, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 6164 m² un trīs ēkām - ēdnīcas ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0073 001 (ēkas kopējā platība 822.50 m²), veikala ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0073 002 (ēkas kopējā platība 474.80 m²)  un taras noliktavas ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0073 003 (ēkas kopējā platība 66.10 m²), adrese – “Aiviekste 62”, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Madonas rajona tiesas  zemesgrāmatu nodaļā, Kalsnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000521963.

Par Izsoles objekta daļu noslēgts nomas līgums ar SIA “Firma Madara89”.  Nomas līguma darbības termiņš noteikts līdz 2022.gada 28.februārim. Nomas līgums reģistrēts Zemesgrāmatā. Saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem tas ir saistošs jaunajam Īpašuma ieguvējam.

Izsoles sākuma cena -   28 500 EUR (Divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro).

Dalības maksa -100 EUR (Viens simts euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Izsoles objekta ar kadastra Nr.7062 012 0122, adrese: “Aiviekste 62”, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda  - 2 850 EUR (Divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Izsoles objekta ar kadastra Nr.7062 012 0122, adrese: “Aiviekste 62”, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks– 2017. gada 8.novembrī, plkst. 13.00.

Izsoles norises vieta: AS “Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. 25678167. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2017.gada 6.novembrī plkst. 12.00.

  

 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.