Klientu portāls elektrum.lv

Blaževiča iela 26, Indras pagasts, Krāslavas novads

Izsoles objekts – AS “Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6062 004 0852, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852 ar kopējo platību 1876 m², adrese – Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas, Indras pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000486418.

Izsoles sākuma cena -   800 EUR (Astoņi simti euro).

Dalības maksa -30 EUR (Trīsdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Nekustamo īpašumu: ar kadastra Nr. 6062 004 0852, adrese: Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda  - 80 EUR (Astoņdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Nekustamo īpašumu: ar kadastra Nr. 6062 004 0852, adrese: Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks– 2018. gada 31.maijā, plkst. 15.00.

Izsoles norises vieta: AS “Latvenergo” ēkā – Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob.tālr. 25678167. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2018.gada 28.maijā plkst. 12.00.

 

 

Objekta atrašanās vieta

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.