Klientu portāls elektrum.lv

Rīgas iela 120, Līvāni

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7611 004 0319, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0319, 3182 m² platībā un trīs būvēm – administratīvās ēkas  ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0319 001, ar platību 768 m², garāžas ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0319 002 ar platību 266.10 m² un  radiotorņa ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0319 003, adrese – Rīgas iela 120, Līvāni, Līvānu novads.

Nekustamā īpašuma īpašumtiesības nostiprinātas Preiļu rajona  tiesas zemesgrāmatu nodaļas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000478969.

Izsoles sākuma cena -   23000 EUR (Divdesmit trīs tūkstoši EUR).

Dalības maksa  100 EUR (Viens simts euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 7611 004 0319, adrese: Rīgas iela 120, Līvāni, Līvānu novads, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda – 10% (desmit procentu) apmērā no Izsoles objekta Sākuma cenas, t.i., 2300 EUR (Divi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 7611 004 0319, adrese: Rīgas iela 120, Līvāni, Līvānu novads , Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks – 2015. gada 20.augusts, plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta: AS „Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, apspriežu zālē 0.10.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, 1.30 telpā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. 29298833.

Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2015.gada 18.augustā plkst. 16.00.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.