Klientu portāls elektrum.lv

Silikātu iela 24, Rīga

Izsoles objekts – AS “Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 110 0172, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 3294 m² un no iekārtām atbrīvotas apakšstacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 110 2015 002, ēkas kopējā platība 533,1 m², adrese – Silikātu iela 24, Rīga. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000557011.

Izsoles sākuma cena -   35 000 EUR (Trīsdesmit pieci tūkstoši euro).

Dalības maksa -100 EUR (Viens simts euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Izsoles objekta ar kadastra Nr.0100 110 0172, adrese: Silikātu iela 24, Rīga, Izsoles Dalības maksa”.

Drošības nauda  - 3 500 EUR (Trīs tūkstoši pieci simti euro), kā maksājuma mērķi norādot: “Izsoles objekta ar kadastra Nr.0100 110 0172, adrese: Silikātu iela 24, Rīga, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks– 2018. gada 14.jūnijā, plkst. 11.00.

Izsoles norises vieta: AS “Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728806, mob. 25678167. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2018.gada 11.jūnijā plkst. 12.00.

 

  

Objekta atrašanās vieta

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.