Klientu portāls elektrum.lv

Skolas iela 8A, Upesciems, Garkalnes novads

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8060 011 0477, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 011 0477, 220 m² platībā, adrese – Skolas iela 8A, Upesciems, Garkalnes novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000485037.

Izsoles sākuma cena -   520 EUR (Pieci simti divdesmit euro).

Dalības maksa -50 EUR (Piecdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 8060 011 0477, adrese: Skolas iela 8A, Upesciems, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda  - 10% (Desmit procentu) apmērā no Izsoles objekta Sākuma cenas, t.i. 52 EUR (Piecdesmit divi euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 8060 011 0477, adrese: Skolas iela 8A, Upesciems, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks– 2018. gada 20.februāris, plkst. 11.00.

Izsoles norises vieta: AS „Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, apspriežu zāle.


Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS „Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2018.gada 19.februārī plkst. 16.00. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.