Klientu portāls elektrum.lv

"ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads

Izsoles objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.3246 006 0215, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0215, 1242 m² platībā un sadales punkta ēkas ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0215 001, 25.6 m² platībā, adrese – “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Bebru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000490566.

Izsoles sākuma cena -   200 EUR (Divi simti euro).

Dalības maksa -30 EUR (Trīsdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 3246 006 0215, adrese: “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads, Izsoles Dalības maksa”;

Drošības nauda  - 20 EUR (Divdesmit euro), kā maksājuma mērķi norādot: „Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru Nr. 3246 006 0215, adrese: “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads, Izsoles Drošības maksa”.

Izsoles laiks– 2018. gada 31.maijs, plkst. 16.00.

Izsoles norises vieta: AS „Latvenergo” ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, apspriežu zāle.

Drošības naudu un dalības maksu  jāiemaksā līdz Pieteikuma iesniegšanai AS "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, norēķinu kontā: LV24UNLA0001000221208, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X.

Iepazīties ar Izsoles objekta dokumentāciju,  izsoles noteikumiem  un reģistrēties dalībai Izsolē, vai vienoties par Izsoles objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Izsoles koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. Izsoles dalībnieku reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pieņemšana tiek pārtraukta 2018.gada 28.maijā plkst. 12.00.

 

 

 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.