Klientu portāls elektrum.lv

"ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads

Objekts – AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.3246 006 0215, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0215, 1242 m² platībā un nedzīvohjamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 3246 006 0215 001, 25.6 m² platībā, adrese – “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Bebru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000490566.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.