Klientu portāls elektrum.lv

Rīgas termoelektrostacijas

AS „Latvenergo” pieder divas lielas termoelektrostacijas – Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2.

Modernizētās Latvenergo koncerna Rīgas TEC pārsvarā tiek darbināts siltuma slodzes segšanai, pamatā strādājot augsti efektīvā koģenerācijas režīmā. Tādējādi elektroenerģijas ražošana termoelektrostacijās lielā mērā pakārtota siltumenerģijas patēriņam, kas savukārt ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem un apkures sezonas ilguma, kā arī elektroenerģijas tirgus situācijas.

Rīgas TEC garantē Latvijai būtiskas elektroenerģijas bāzes jaudas, kas spēj gandrīz pilnībā nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu situācijās, kad kādu apstākļu ietekmē ir ierobežots elektroenerģijas imports no ārvalstīm. Tādās situācijās tās darbojas kā stabilas bāzes jaudas ražotnes, kas spēj operatīvi aizpildīt ārējo piegāžu iztrūkumu.

Rīgas TEC kā pamata kurināmo izmanto dabasgāzi, kas ir videi draudzīgākais no enerģijas ražošanai pieejamo fosilo kurināmo veidiem. Rūpējoties par siltumapgādes drošumu, gadījumiem, kad avārijas kārtā tiek pārtraukta dabasgāzes pievade, Rīgas TEC tiek glabāts avārijas kurināmais – dīzeļdegviela.

2016.gadā Rīgas TEC saražo 2 206 GWh elektroenerģijas, kas ir par 9% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Rīgas TEC darbojas efektīvi un elastīgi, darbības režīmus pielāgojot elektroenerģijas tirgus apstākļiem. Rīgas TEC saražotais elektroenerģijas daudzums 2016.gadā ir 47% no kopējā Latvenergo koncerna saražotā elektroenerģijas daudzuma.

Savukārt Rīgas TEC 2016.gadā saražotais siltumenerģijas apjoms ir 2 417 GWh, un tas ir par 11% lielāks nekā gadu iepriekš. Siltumenerģijas ražošana Rīgas TEC ir pakārtota siltumenerģijas pieprasījumam, ko nosaka ārējā gaisa temperatūra un apkures sezonas ilgums. Rīgas TEC saražotā siltumenerģija tiek pārdota par regulētiem tarifiem Rīgas siltumapgādes uzņēmumam.

 • Rīgas TEC-1

  Rīgas TEC-1 (celta 1954.–1958.) pilnībā rekonstruēta 2005.gadā. Stacijā tiek ekspluatētas divas gāzes turbīnas, viena tvaika turbīna un trīs ūdenssildāmie katli centralizētai siltumapgādei. TEC-1 uzstādītā elektriskā jauda ir 144 MW, bet siltuma jauda – 493 MW.

  Stacijas darbības pamatā ir kombinēta siltuma un elektroenerģijas ražošana. Izstrādāto elektroenerģiju TEC-1 nodod AS „Latvijas elektriskie tīkli”, bet saražoto siltumenerģiju realizē AS „Rīgas siltums”, kas nodrošina centrālo apkuri un karstā ūdens piegādi Rīgas pilsētā.

  TEC-1 pēc rekonstrukcijas nodrošina ES un atbilstošo Latvijas vides normatīvu prasību izpildi. 

  2016.gadā TEC-1 saražoja 613 GWh elektroenerģijas un 1 110 GWh siltumenerģijas.

 • Rīgas TEC-2

  Rīgas TEC-2 ir lielākā Latvijas termoelektrostacija. Savu darbību tā sāk 1973.gadā. Rīgas TEC-2 rekonstrukcija sākta 2006.gadā, tās pirmā energobloka izbūve pabeigta 2008.gada beigās, savukārt otrais bloks nodots ekspluatācijā 2013. gada nogalē, tādējādi noslēdzot koncerna termoelektrostaciju rekonstrukciju. Rekonstrukcija rada iespēju elektroenerģijas izstrādi  veikt arī kondensācijas režīmā, kas ir būtiski no energoapgādes drošuma viedokļa.

  Šobrīd Rīgas TEC-2 ir modernākā un efektīvākā kombinētā cikla termoelektrostacija Baltijā. Rīgas TEC-2 tiek ekspluatēti divi kombinētā cikla gāzes turbīnas bloki (CCGT) un pieci ūdenssildāmie katli. Pēc otrā energobloka nodošanas ekspluatācijā Rīgas TEC-2 elektriskā jauda koģenerācijas režīmā sasniedz 832 MW, bet abu energobloku siltuma jauda koģenerācijas režīmā – 544 MW. Elektriskā jauda kondensācijas režīmā sasniedz 881 MW. Savukārt kopējā Rīgas TEC-2 siltuma jauda, ieskaitot ūdens sildāmos katlus, sasniedz 1 124 MW.

  2016.gadā Rīgas TEC-2 saražoja 1 593 GWh elektroenerģijas un 1 307 GWh siltumenerģijas.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.