Klientu portāls elektrum.lv

Vides politikas pamatprincipi

Latvenergo koncerns izprot vides aizsardzības jomas nozīmi koncerna ilgtspējīgā attīstībā un ievieš vides aizsardzības pamatprincipus visās koncerna darbībās. Lai nodrošinātu šodienas vajadzības, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai, saglabājot vidi un dabas resursus, Latvenergo koncerns organizē savu darbību un plāno attīstību, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus  pilda  tiesību aktu vides aizsardzības jomā prasības, kā arī ievēro  ISO 14001 standarta prasības.

Latvenergo koncerna pamatprincipi vides jautājumos ir noteikti Vides politikā. Viens no prioritāriem Vides politikas jautājumiem ir ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana atbilstoši Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas iniciatīvām un lēmumiem. Vides politikas pamatprincipi, kas raksturo koncerna vides filozofiju un attieksmi pret apkārtējo vidi, ir:

  • efektīvi pārvaldīt vides risku visās Latvenergo koncerna darbības sfērās;
  • samazināt piesārņojošo vielu emisiju vidē un koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām;
  • efektīvi izmantot dabas resursus;
  • rūpēties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
  • plānojot attīstību, izvērtēt investīciju projektu ietekmi uz vidi, kā arī  minimizēt kaitējumu videi;
  • regulāri un atklāti informēt sabiedrību un ieinteresētās puses par aktivitātēm vides jomā;
  • rīkoties videi draudzīgi un aicināt uz to arī sadarbības partnerus un sabiedrību;
  • veicināt zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkuma procedūrās.
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.